โคมไฟผึ้งน้อย

posted on 04 Feb 2008 02:06 by bee-lamp
 

 

 

      โคมไฟผึ้งน้อย   

                                รับผิดชอบโดย 

       1. นายพิชญ์                   ธนไพศาลกิจ     .6/5 เลขที่ 2

      2. นางสาวธันยาภรณ์     วรพจน์ธนกุล      ม.6/5 เลขที่ 21                              

      3. นางสาวพินาภรณ์         สุทธิสงค์           ม.6/5 เลขที่ 23

      4. นางสาวญารัตน์           ดีรัตนศรีกุล        ม.6/5 เลขที่ 29

      5. นางสาว ภัชราพร        คุณสมบัติ           ม.6/5 เลขที่  34

      6. นางสาว อภิชญา          รักวงษ์              ม.6/5 เลขที่ 38

      7. นางสาว มัลลิกา          จันทร์อิน            ม.6/5 เลขที่ 40

                   อาจารย์ผู้สอน  

           นาย ธวัฒชัย  เจริญวิเชียรฉาย

                                         

                 เป็นรายงานประกอบวิชา การงานและเทคโนโลยี ง43102

                           ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา 2550

 

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

#2 By sounboom (171.4.246.21|171.4.246.21) on 2015-08-30 14:36

#1 By (118.174.83.36) on 2008-11-20 15:21