ส่วนประกอบของรายงาน

posted on 04 Feb 2008 01:12 by bee-lamp

- ส่วนต้นของรายงาน 

เป็นส่วนที่อยู่ต้นเล่มของรายงานก่อนถึงเนื้อเรื่อง   ประกอบด้วย           

1. หน้าปกนอก   

หมายถึงสิ่งที่เป็นหน้าแรกของรายงานมีรายละเอียด คือ- ชื่อเรื่องของรายงาน- ชื่อและนามสกุลของผู้เขียน

2. หน้าปกใน   

หมายถึงหน้าที่ถัดจากหน้าปกนอกมีรายละเอียด 3 ส่วนคือ

ส่วนบน เป็นชื่อของรายงาน
ส่วนกลาง เป็นชื่อและนามสกุลของผู้เขียนรายงาน
ส่วนล่าง    เป็นรายละเอียดว่าเป็นรายงานประกอบ
การศึกษารายวิชาใด   ภาควิชาใด   คณะใด
มหาวิทยาลัยใด รวมทั้งภาคการศึกษา
และปีการศึกษาด้วย  

 3. คำนำ   

หมายถึงส่วนที่อยู่ถัดจากปกใน   ผู้เขียนอาจเขียน โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของรายงาน  และมีคำขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ(ถ้ามี)   ตอนท้ายสุดให้ลงชื่อผู้เขียนรายงานและวันเดือนปีที่เขียน

4. สารบัญ   

 หมายถึงส่วนที่อยู่ถัดจากหน้าคำนำ   ข้อความในสารบัญจะเริ่มต้นจากคำนำและบอกหัวข้อสำคัญของรายงานเรียงตามลำดับเรื่องที่เขียนพร้อมทั้งบอกเลขหน้าของแต่ละหัวข้อนั้นๆ  เพี่อบอกให้ทราบว่าหัวข้อนั้นๆ อยู่หน้าใด

- ส่วนกลาง

1. ส่วนเนื้อเรื่อง 

อยู่ต่อจากส่วนนำเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของรายงานตามโครงเรื่องที่กำหนดไว้ เรียบเรียงลำดับเนื้อหา ตามโครงเรื่องที่กำหนดไว้  อาจจัดทำเป็นบท   แต่ถ้ามีเนื้อหาไม่มาก  อาจเพียงแต่แบ่งตามหัวข้อสำคัญ          ในเนื้อเรื่อง ถ้าเขียนโดยอ้างความคิด หรือข้อความของผู้อื่น จะต้อง อ้างอิงเอกสาร  ซึ่งอาจจัดทำเป็น การอ้างอิงระบบชื่อ-ปี (Name-Year system)

- ส่วนท้าย

1. ส่วนรายการเอกสารอ้างอิง(Reference)/บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นส่วนที่แสดงรายชื่อหนังสือ เอกสาร และแหล่งข้อมูลต่างๆที่ผู้เขียนรายงานใช้ค้นคว้าและนำมาอ้างอิง

วิธีการเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง

รายละเอียดของรายการ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ

1) ส่วนที่เป็นชื่อผู้แต่ง  ได้แก่ ผู้รับผิดชอบในการเขียนหรือผลิตสิ่งพิมพ์นั้น
2) ส่วนที่เป็นชื่อเรื่อง ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวารสารและชื่อของสิ่งพิมพ์ที่ผู้เขียนนำมาค้นคว้าอ้างอิง
3) ส่วนที่เป็นการพิมพ์             

ได้แก่ ครั้งที่พิมพ์  สถานที่พิมพ์  สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ และปีพิมพ์ของหนังสือ  หรือรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ์ของสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทนั้น  

 

การเรียงลำดับข้อมูลจากการอ้างอิง

1. หนังสือ

ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง, (ปีพิมพ์) , ชื่อเรื่อง, สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.  

2.บทความจากวารสาร

 ประกอบด้วย ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์ของวารสาร). ชื่อบทความชื่อวารสาร  ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้า.              

 3. อินเทอร์เน็ต

ประกอบด้วย ชื่อผู้เขียน.  (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่องค้นข้อมูล วัน เดือน ปี, จาก ชื่อแหล่งบนอินเตอร์เน็ต. 

4. การสัมภาษณ

ประกอบด้วย ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. วันเดือนปีที่สัมภาษณ์. สัมภาษณ์. ตำแหน่ง

5. บทความจากสารานุกรม

ประกอบด้วย ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์ของสารานุกรม). ชื่อบทความ. ใน ชื่อสารานุกรม  เล่มที่: (หน้า). สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์.

6. บทความในหนังสือ

ประกอบด้วย ชื่อผู้เขียนบทความ. (ปีพิมพ์ของหนังสือ). ชื่อบทความ. ใน ชื่อผู้รวบรวม หรือบรรณาธิการชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์, หน้า).  สถานที่พิมพ์ :  สำนักพิมพ์

7. บทคัดย่อจากบทความวารสารในฐานข้อมูล CD-Rom

ประกอบด้วย ชื่อผู้เขียนบทความ (ปีพิมพ์).  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่):เลขหน้า. (จาก ชื่อฐานข้อมูลซีดีรอม, หมายเลขบทคัดย่อ ).

8. วิทยานิพนธ์

ประกอบด้วย ชื่อผู้เขียน.  (ปีพิมพ์).  ชื่อวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ปริญญา. . .    สาขาวิชา. . . คณะ. . . สถาบัน……

9. หนังสือพิมพ

ประกอบด้วย ชื่อผู้เขียนบทความ.  (ปีพิมพ์, วัน เดือน).  ชื่อบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้า.

10.เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์

ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเอกสารสถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์. (เอกสารอัดสำเนา)

 

                                                                                        

 

                                                                                                   

 

 

edit @ 4 Feb 2008 02:04:36 by bee-lamp

Comment

Comment:

Tweet

question question http://uc.exteenblog.com/bee-lamp/images/bee019b.gif

#4 By http://uc.exteenblog.com/bee-lamp/images/bee019b.gif (223.204.246.236) on 2011-07-24 09:35

#3 By kk (222.123.49.149) on 2009-03-15 15:27

อ่านไม่รู้เรื่องangry smile

#2 By holly (124.120.203.112) on 2009-01-02 17:18

เราอยากได้ บัญชีตารางbig smile

#1 By ออมเเอม (118.172.91.151) on 2008-03-06 12:34