ส่วนประกอบของรายงาน

posted on 04 Feb 2008 01:12 by bee-lamp

- ส่วนต้นของรายงาน 

เป็นส่วนที่อยู่ต้นเล่มของรายงานก่อนถึงเนื้อเรื่อง   ประกอบด้วย           

1. หน้าปกนอก   

หมายถึงสิ่งที่เป็นหน้าแรกของรายงานมีรายละเอียด คือ- ชื่อเรื่องของรายงาน- ชื่อและนามสกุลของผู้เขียน

2. หน้าปกใน   

หมายถึงหน้าที่ถัดจากหน้าปกนอกมีรายละเอียด 3 ส่วนคือ

ส่วนบน เป็นชื่อของรายงาน
ส่วนกลาง เป็นชื่อและนามสกุลของผู้เขียนรายงาน
ส่วนล่าง    เป็นรายละเอียดว่าเป็นรายงานประกอบ
การศึกษารายวิชาใด   ภาควิชาใด   คณะใด
มหาวิทยาลัยใด รวมทั้งภาคการศึกษา
และปีการศึกษาด้วย  

 3. คำนำ   

หมายถึงส่วนที่อยู่ถัดจากปกใน   ผู้เขียนอาจเขียน โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของรายงาน  และมีคำขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ(ถ้ามี)   ตอนท้ายสุดให้ลงชื่อผู้เขียนรายงานและวันเดือนปีที่เขียน

4. สารบัญ   

 หมายถึงส่วนที่อยู่ถัดจากหน้าคำนำ   ข้อความในสารบัญจะเริ่มต้นจากคำนำและบอกหัวข้อสำคัญของรายงานเรียงตามลำดับเรื่องที่เขียนพร้อมทั้งบอกเลขหน้าของแต่ละหัวข้อนั้นๆ  เพี่อบอกให้ทราบว่าหัวข้อนั้นๆ อยู่หน้าใด

- ส่วนกลาง

1. ส่วนเนื้อเรื่อง 

อยู่ต่อจากส่วนนำเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของรายงานตามโครงเรื่องที่กำหนดไว้ เรียบเรียงลำดับเนื้อหา ตามโครงเรื่องที่กำหนดไว้  อาจจัดทำเป็นบท   แต่ถ้ามีเนื้อหาไม่มาก  อาจเพียงแต่แบ่งตามหัวข้อสำคัญ          ในเนื้อเรื่อง ถ้าเขียนโดยอ้างความคิด หรือข้อความของผู้อื่น จะต้อง อ้างอิงเอกสาร  ซึ่งอาจจัดทำเป็น การอ้างอิงระบบชื่อ-ปี (Name-Year system)

- ส่วนท้าย

1. ส่วนรายการเอกสารอ้างอิง(Reference)/บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นส่วนที่แสดงรายชื่อหนังสือ เอกสาร และแหล่งข้อมูลต่างๆที่ผู้เขียนรายงานใช้ค้นคว้าและนำมาอ้างอิง

วิธีการเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง

รายละเอียดของรายการ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ

1)