ภาคผนวก

posted on 04 Feb 2008 00:45 by bee-lamp

  

         ประวัติผู้ทำโครงงาน

             

         1. นายพิชญ์ ธนไพศาลกิจ (พีช)

                           ม.6/5 เลขที่  2

          

       2. น.ส.ธันยาภรณ์ วรพจน์ธนกุล (โม)

                          ม.6/5 เลขที่ 21

            

       3. น.ส.พินาภรณ์  สุทธิสงค์ (แอม)

                        ม.6/5 เลขที่ 23

          

         4. น.ส.ญารัตน์ ดีรัตนศรีกุล (น้ำ)

                        ม.6/5 เลขที่ 29

          

          5. น.ส.ภัชราพร คุณสมบัติ (เหน่ง)

                         ม.6/5 เลขที่ 34

                

          6. น.ส.อภิชญา รักวงษ์ (ปอม)

                     ม.6/5 เลขที่ 38

        

 

          7. น.ส.มัลลิกา จันทร์อิน (จา)

                    ม.6/5 เลขที่ 40

 

 

               ประกาศคณูประการ

         นาง ทัศนา  พรศิริเจริญพันธ์

 

                                                                            

Comment

Comment:

Tweet