แบบเสนอโครงงาน

posted on 04 Feb 2008 00:33 by bee-lamp

 

     

 

 

แบบเสนอโครงงาน

 

 

 

1.    ชื่อโครงงาน โคมไฟผึ้งน้อย

2.    ประเภทผลงาน อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

3.  ชื่อผู้ทำโครงงาน

1. นายพิชญ์                          ธนไพศาลกิจ        ม.6/5      เลขที่  2

2. นางสาว ธันยาภรณ์        วรพจน์ธนกุล       ม.6/5      เลขที่ 21

3. นางสาว พินาภรณ์          สุทธิสงค์               ม.6/5      เลขที่ 23

4. นางสาว ญารัตน์              ดีรัตนศรีกุล           ม.6/5      เลขที่ 29

5. นางสาว ภัชราพร        คุณสมบัติ              ม.6/5      เลขที่ 34

6. นางสาว อภิชญา             รักวงษ์                   ม.6/5      เลขที่ 38

7. นางสาว มัลลิกา               จันทร์อิน               ม.6/5      เลขที่ 40

4.  ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน

1. นายธวัฒชัย      เจริญวิเชียรฉาย

2. นางศรัญญา      พิพัฒวัฒนา

5.  ที่มา/ ปัญหา/ ความต้องการโครงงาน

ที่มา : ในปัจจุบันนี้สภาวะขยะล้นโลกถือเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของทุกประเทศทั่วโลก ทางสมาชิกในกลุ่มได้เล็งเห็น และตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้ทำการดัดแปลงกระปุกออมสินรูปผึ้ง ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเก่าที่ทำการประดิษฐ์จากกล่องเหล้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว โดยมีรูปแบบที่สวยงาม ให้กลายเป็นโคมไฟผึ้งน้อย โดยได้ทำการการประยุกต์ให้ทุกส่วนของสิ่งประดิษฐ์ให้สามารถใช้งานได้ทุกส่วน เริ่มตั้งแต่หัวผึ้งนำมาประยุกต์เป็นโคมไฟ ตัวผึ้งนำมาประยุกต์เป็นกระปุกออมสิน และปีกผึ้งนำมาประยุกต์ไว้ใช้หนีบรูปหรือโน๊ต โดยการทำโครงงานนี้เป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้ เช่น กล่องเหล้าที่ใช้แล้ว, แกนกระดาษทิชชู่, เศษกระดาษที่เหลือใช้ เหล่านี้มาประกอบเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆให้มีประโยชน์มากขึ้น

6.  คุณสมบัติ/ คุณลักษณะเฉพาะของผลงาน

โคมไฟผึ้งน้อยนี้ นอกจากเป็นโคมไฟแล้วยังเป็นกระปุกออมสิน และปีกของผึ้งน้อยยังสามารถหนีบรูปหรือโน๊ตได้ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดพื้นที่ในการวางของในห้องอีกด้วย

7.  เอกสาร/ ทฤษฎี แหล่งเรียนรู้

1. www. Lqmpang.thcity.com.

2. www.Thaigoodview.com

3. www.sudipan.net

8.  รูปแบบและขนาดของผลงาน

      

     

 

      

      

       

 

 

 9.  วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณที่ใช้

วัสดุอุปกรณ์          1. กล่องเหล้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว      2. แกนกระดาษทิชชู่        3. โครงลวด    

                                 4. กระดาษสา         5. กระดาษสีเหลืองที่ไม่ได้ใช้   

                                6. กระดาษลัง หรือ กระดาษแข็ง    7. หลอดไฟชนนิดประหยัด

งบประมาณที่ใช้ : 100 บาท

10.                    วิธีการและขั้นตอนการทำงาน 

   สัปดาห์                วันที่                                 การดำเนินงาน    

     1        4  มกราคม 2551         ค้นหาแบบงานเพื่อนำชิ้นงานมาดัดแปลงใหม่

    2            11 มกราคม 2551     เสนอโครงงานกับอาจาร์ย