โคมไฟผึ้งน้อย

posted on 04 Feb 2008 02:06 by bee-lamp
 

 

 

      โคมไฟผึ้งน้อย   

                                รับผิดชอบโดย 

       1. นายพิชญ์                   ธนไพศาลกิจ     .6/5 เลขที่ 2

      2. นางสาวธันยาภรณ์     วรพจน์ธนกุล      ม.6/5 เลขที่ 21                              

      3. นางสาวพินาภรณ์         สุทธิสงค์           ม.6/5 เลขที่ 23

      4. นางสาวญารัตน์           ดีรัตนศรีกุล        ม.6/5 เลขที่ 29

      5. นางสาว ภัชราพร        คุณสมบัติ           ม.6/5 เลขที่  34

      6. นางสาว อภิชญา          รักวงษ์              ม.6/5 เลขที่ 38

      7. นางสาว มัลลิกา          จันทร์อิน            ม.6/5 เลขที่ 40

                   อาจารย์ผู้สอน  

           นาย ธวัฒชัย  เจริญวิเชียรฉาย

                                         

                 เป็นรายงานประกอบวิชา การงานและเทคโนโลยี ง43102

                           ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา 2550

 

 

 

 

 

 

ความหมายของรายงาน

posted on 04 Feb 2008 01:57 by bee-lamp

 

 

 

รายงาน หมายถึง

 สิ่งพิมพ์ที่เรียบเรียงขึ้นจากสารสนเทศที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า การทดลอง  การสังเกตการณ์  การสัมภาษณ์ และนำสารสนเทศดังกล่าวมาประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ถูกต้องตามแบบแผนที่กำหนด อาจศึกษาค้นคว้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ผู้เรียนสนใจ หรือเป็นเรื่องที่ผู้สอนกำหนดให้ศึกษาค้นคว้า รายงานเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาในปัจจุบัน และถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการศึกษา การทำรายงานอาจทำเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้ ความยาวของรายงานขึ้นอยู่กับขอบเขตของหัวข้อรายงาน และระยะเวลาในการทำรายงาน                 ในกรณีที่รายงานนั้นมีระยะเวลาในการจัดทำ 1 ภาคการศึกษา จะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาคนิพนธ์ (Term paper)

 

                                                                                                                            

edit @ 4 Feb 2008 02:00:26 by bee-lamp

วัตถุประสงค์ของรายงาน

posted on 04 Feb 2008 01:53 by bee-lamp

 

 

วัตถุประสงค์ประสงค์ในการจัดทำรายงานนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้า วิธีการประดิษฐ์โคมไฟ  ซึ่งเป็นของประดับตกแต่งบ้านเพื่อให้เกิดความสวยงาม  ซึ่งประดิษฐ์จากสิ่งของที่เหลือใช้นำมาดัดแปลงให้เกิดของใช้ของประดับตกแต่งภายในบ้านเรือน  เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของ และทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

 

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

ประเภทของรายงาน

posted on 04 Feb 2008 01:47 by bee-lamp

รายงานโดยทั่วๆไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ

 

 

1. รายงานทั่วไป

เป็นรายงานข้อเท็จจริง หรือข้อคิดของบุคคลเกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ต่างๆ ความเคลื่อนไหวของบุคคลสำคัญ หรือสถาณการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งดำเนินไปแล้วหรือกำลังดำเนินอยู่ หรือที่จะดำเนินต่อไปได้แก่      

        1.1) รายงานแสดงผลงาน

          ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้อให้ทราบ
        1.2) รายงานเหตุการณ์

      เป็นรายงานที่บอกให้ทราบเรื่องราวต่างๆ ทุกระยะถ้ามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
             

        2. รายงานวิชาการ

        เป็นรายงานที่ได้จากการศึกษาวิจัย โดยมีระเบียบวิธีการศึกษาที่เป็นระบบ และมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ เนื้อหารายงานมุ่งเสนอแต่ผลที่ได้จาก การศึกษาโดยปราศจากการเสริมแต่ง แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่           

     2.1) รายงานการค้นคว้าทั่วไป แยกได้ 2 ชนิดดังนี้
             

             - รายงาน

             หมายถึง ความเรียงทางวิชาการเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ หรือ เป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าจากการหาความรู้ใหม่ เพื่อปรับปรุง